以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://elerno.cn/bbs/index.asp)
--  Ĉinesko 创作区 Kreado de ĉinesko  (http://elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=24)
----  Forto de kampuloj (Sopir-al-sudo)  (http://elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=24&id=46018)

--  作者:vejdo
--  发布时间:2017-4-17 11:37:40
--  Forto de kampuloj (Sopir-al-sudo)

Forto de kampuloj

el rakontoj pri Afanti

—laŭ ĉinesko Sopir-al-sudo*

La reĝo

iĝis scivola

kaj alvokis Afanti

por demando petola

kaj ŝajne fola.

 

“Vi ĉien

migris tra la mond’.

Ĉu vi eltrovis iun

pli forta ol mi per sond’

en la pleba rond’?”

 

Afanti

diris mokride

“Tre multajn, via moŝto!”

Reĝ’ kapneis malfide

ĉuis rapide:

 

“Ho, kiuj

estas personoj

pli fortaj ol mi fakte?”

reĝo ĉuis en tono

duba sur trono.

 

“Ili ja—

kampuloj vere!”

Afanti jen respondis.

“Fi!” la reĝo kolere

diris, “Sufere

 

ja ili

vivas kaj nure

povas plugi. Do kiel

pli fortus ili sure

de mi nature!”

 

Afanti

refutis moke,

“Vi eraras, reĝa moŝt’!

Ili ja fortas roke

kaj viglas boke.

 

Se ili

ne nutradus vin,

kian forton vi havus

por domini kun sangvin’

stari sen kapklin’?”

*Sopir-al-sudo (ĉine: Yijiangnan): ĉina fiksforma poemo el kvin versoj de 35,77,5 silaboj laŭ rimaranĝo xa,xa,a (x=senrima).