以文本方式查看主题

-  世界语学习论坛  (http://elerno.cn/bbs/index.asp)
--  写作和翻译习作交流 Provoj en verkado kaj tradukado  (http://elerno.cn/bbs/list.asp?boardid=6)
----  刘慈欣科幻短篇《微观尽头》学译之三  (http://elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=6&id=37900)

--  作者:gb2312
--  发布时间:2013-12-21 8:49:34
--  刘慈欣科幻短篇《微观尽头》学译之三

这时,蜂鸣器刺耳地响了,这是发生夸克撞击事件的信号,人们都转向大屏幕, 物理学的最后审判日到了,人类争论了三千年的问题马上就会有答案。

Tiam, zumilo eksonis akre, kiu signifis, ke paftrafado de kvarko okazis. Homoj sin turnis al la ekranego. Jen la lasta juĝtago de fiziko. Tuj estos respondo al la demando, pri kiu homaro interdisputis tri mil jarojn.

超级计算机的分析数据如洪水般在屏幕上涌出,两位理论物理学家马上发现事 情不对,他们困惑地摇摇头。

Analizaj datumoj el la superkomputilo ekinundis la ekranon. La du fizikistoj, tuj trovinte malĝustaĵojn, skuis la kapojn perplekse.

结果并没有显示夸克被撞碎,但也没有显示它保持完整,试验数据完全不可理 解。

La rezulto ne montris, ke kvarko estas frakasita, sed ankaŭ ne montris, ke ĝi estas integra. La eksperimentaj datumoj estis tute ne kompreneblaj.

突然,有人惊叫了一声,那是迪夏提,这里只有他对大屏幕上撞击夸克的数据 不感兴趣,仍站在窗边:“天啊,外面怎么啦,你们快过来看啊!”

Subite iu kriis, kiu estis Diĥiati. Ĉi tie nur li ne interesiĝis pri la datumoj de kvarko-paftrafado sur la ekranego, kaj ankoraŭ staris apud la fenestro: "Ho ĉielo, kio okazis ekstere, rapidu por vidi!"

“迪夏提大爷,请别打扰我们!”总工程师不耐烦地说,但迪夏提的另一句话使 所有人都转过身去。

"Paĉjo Diĥiati, bonvolu ne distri nin!" Ĉefinĝeniero diris malpacience, sed alia frazo de Diĥiati deturnis ĉiujn.

“天……天怎么啦!”

"Ĉielo…Kio okazis al ĉielo!"

一片白光透进窗来,大厅中的人们向外看去,他们不相信自己的眼睛:整个夜 空变成了乳白色!人们冲出了大厅,外面,在广阔的戈壁之上,乳白色的苍穹 发着柔和的白光,像一片牛奶海洋,地球仿佛处于一个巨大的白色蛋壳的中心!

Blanklumo penetris la fenestron. Homoj en la halo ekrigardis eksteren, kiuj ne povis kredi siajn okulojn: la tuta noktĉielo fariĝis laktoblanka! Homoj impetis el la halo. Ekstere, sur vasta Gobio, laktoblanka ĉielo eligis molan blanklumon, kiel lakta maro. La terglobo kvazaŭ troviĝis en la centro de giganta blanka ovŝelo!

当人们的双眼适应了这些时,他们发现乳白色的天空中有一群群的小黑点,仔 细观察了那些黑点的位置后,他们真要发疯了。

Kiam okuloj de homoj kutimiĝis al tion, ili trovis, ke estas aroj de nigraj punktetoj sur la laktoblanka ĉielo. Atente observinte lokojn de tiuj nigraj punktetoj, ili preskaŭ ekfreneziĝis.

“真主啊,那些黑点……是星星!!”迪夏提喊出了每个人都看到但又不敢相信的结 论。

"Alaho, tiuj nigraj punktetoj … estas steloj!!" Diĥiati elkriis la konkludon, kiun ĉiuj vidis sed ne aŭdacis kredi.

他们在看着宇宙的负片。

Ili vidis la negativon de la universo.

震惊之中,有人从窗外注意到了大厅中的那台正在转播球赛的电视机,屏幕上 的情形证明了他们不是在做梦:千里之外的体育场也笼罩在一片白光中,看台 上的几万人都惊恐地仰望着天空……

Dum la konsterno, de ekster la fenestro oni rimarkis la televidon en la halo, montrantan futbalan matĉon. La situacio sur la ekrano pruvis, ke ili ne revas: blanklumo envolvis la stadionon kilometrojn for, kelkdek mil homoj sur spektejo suprenrigardis la ĉielon terurite…

“这是什么时候发生的?”首先镇静下来的总工程师问。

"Kiam ĉi tio okazis?" La ĉefinĝeniero demandis, kiu estis la unua tranviliĝis.

“刚才里面那个声音响起来的时候。”迪夏提说。

"Kiam ĵus la sono eksonis interne." Diĥiati diris.

人们沉默了,他们把目光都集中到琼斯和丁仪身上,希望这两位自爱因斯坦以 来最杰出的物理学家,能对眼前这噩梦般的现实做出哪怕一点点解释。

Homoj eksilentis, ilia rigardo koncentriĝis sur Jones kaj Ding Yi, esperante ke tiu du plej eminentaj fizikistoj ekde Ejnŝtejno povas fari ajnan etan eksplikon pri la koŝmareca realo.


--  作者:eto
--  发布时间:2013-12-30 9:30:59
--  

Tiam zumilo eksonis orelpike, kio signalis, ke pafado al kvarko okazis. Oni turnis sian vizaĝon al la ekranego. Jen la lasta decidiga momento por la fiziko. Tuj estiĝos (多用动态动词较好)la respondo al la demando, pri kiu oni disputadis dum tri mil jaroj.

Analizaj datumoj el la superkomputilo ekinundis la ekranon. La du fizikistoj tuj trovis misojn kaj ekskuis la kapon perplekse.

La rezulto ne montris, ke kvarko estas frakasita, nek ke ĝi estas sendifekta, ĉar la eksperimentaj datumoj tute nekomprenigaj.

Subite aŭdiĝis ekkrio el Diĥiati, kiu ne interesiĝis pri la surekranaj datumoj pri la koliziado kontraŭ kvarko. Li ankoraŭ staris ĉe fenestro: Ho ĉielo, kio okazis ekstere, rapidu ĉi tien por vidi!

Aĉjo Diĥiati, bonvole ne ĝenu nin! la ĉefinĝeniero diris malpacience. Tamen la jenaj vortoj de la maljunulo deturnis la korpon de ili ĉiuj. La ĉielo... Kio okazis al la ĉielo!


--  作者:gb2312
--  发布时间:2013-12-31 6:14:50
--  

多谢指正。signali 才是 信号。"sin turni" PIV 有啊。最后审判日我本想译成 lasta juĝo, 见 http://eo.wikipedia.org/wiki/Lasta_juĝo, 但似乎不如 juĝtago 明白。

觉得两个 oni 似乎与原文意思不同。


--  作者:eto
--  发布时间:2013-12-31 11:20:27
--  

中文里的“转身”一定是“转过身子”吗?但 sin turni 却一定的“转过身子”(turni sian korpon)。

“最后审判日”在中文里不过是比喻而已,真正的含义与“审判”无关。我不赞成你的 juĝtago, “审判的日子”已经没有“最后审判日”的特定含义了。

“人们”常常用 oni 来表达,而很少用 homoj 来表达。


--  作者:eto
--  发布时间:2013-12-31 21:10:56
--  

Ondo da blanka lumo invadis tra la fenestro. La homoj en la halo ekrigardis eksteren. Oni ne povis kredi siajn okulojn: la tuta noktaĉielo (noktĉielo 不好发音)fariĝis laktoblanka! Oni impetis el la halo. Ekstere, super la vasta Gobio, la laktoblanka firmamento radiis per milda blanka lumo, kvazaŭ lakta maro, kaj la terglobo kvazaŭ troviĝis en la centro de giganta blanka ovoŝelo.

Kiam la okuloj adaptiĝis al tio, oni trovis arojn da nigraj punktetoj sur la laktoblanka ĉielo. Zorgeme observinte la situojn de tiuj nigraj punktetoj, oni preskaŭ ekfreneziĝis.

Ho, Alaho, tiuj nigraj punktetoj... estas steloj! Diĥiati elkriis la konkludon, kiun ĉiuj vidis sed ne aŭdacis kredi.

Ili rigardis la negativon de la universon.

Konsternite, iuj ĵetis rigardon tra la fenestro al la televidilo, kiu prezentis futbalan matĉon. La bildo sur ties ekrano atestis, ke oni ne sin trovas en sonĝo: ankaŭ la stadiono milkilometrojn fora vualiĝas en blanka lumo, kaj kelkdek mil spektantoj sur sidlokoj terurite suprenrigardis la ĉielon...

Kiam ĉi tio okazis? demandis la ĉefinĝeniero, kiu la unua aplombiĝis.

Kiam ĵus eksonis la bruo interne, respondis la maljunulo.

Oni eksilentis. Ili ĉiuj direktis sian rigardon al Jones kaj Ding Yi, esperante ke tiuj du plej eminentaj fizikistoj ekde Ejnŝtejno povos fari eĉ iom da ekspliko pri la koŝmareca realo.


--  作者:gb2312
--  发布时间:2014-1-1 0:08:36
--  

多谢更正。喜欢 firmamento 这个古老的词。milda 确切。

总觉得 oni 似乎似乎是在说 “有人”...


--  作者:eto
--  发布时间:2014-1-1 10:13:44
--  

这种世界语语感要慢慢建立,英语里没有与 oni 完全对应的词,所以造成错误的感觉。在PIV的 oni 条下有不少例子值得效仿,“有人”只是其用法之一。