agnoski, rekoni 和 konfesi


这三个词都可作承认讲,但词义有区别。
agnoski
的意思是正式认可。例如:
agnoski ies rajton
 承认某人的权利
agnoski rekordon
 承认记录
Nur kiam Esperanto estos formale agnoskita de plej multaj registaroj, ni povos ekpensi pri ŝanĝoj.
 只有当世界语被绝大多数政府正式承认时,我们才能考虑修改。

rekoni
有两个词义:
1)
承认(= agnoski)。例如:
Ŝanĝojn oni povos fari en nia lingvo, nur kiam ĝi estos rekonata de la regnoj.
 只有当我们的语言被各国承认时,人们才能对它进行修改。
Oni rekonas lin kiel poeton de Esperanto.
 人们公认他是世界语诗人。

konfesi
的意思是公开表明自己的观点、信仰坦率地说出过去隐瞒过或否认过的事实、过错或罪恶。例如:
konfesi iun religion
 公开承认信仰某一宗教
konfesi iun principon
 公开承认奉行某一原则
konfesi eraron
 承认错误
konfesi krimon
 承认罪行
konfesi ŝuldon
承认债务
konfesi siajn pekojn
 (基督教用语)告罪
Mi devas konfesi, ke mi ne amas lin.
 我必须承认我并不爱他。


                                                            返回目录