aludi  和 sugesti


这两个词都可以作暗示讲,但意思有区别。
aludi
的意思是暗示暗指影射,指谈论某人、某事,但不明确说出某人的名字而用含蓄的语言使人领会意思,也指用间接的语言向某人提醒某事。例如:
En la artikolo li aludis, ke la batinto ne estas kuraĝulo.
 他在那篇文章中暗示,打人者并非勇士。
La artikolo aludas la ĵusan skandalon.
 那篇文章暗指刚发生的丑闻。
Mi ne volas ĉi tie aludi la okazintaĵojn interne de la komitato.
 我不愿意在这里影射委员会内部所发生的那些事。
Kelkaj aludis, ke li edziĝis al sia adzino ĝuste pro la mono.
 有几个人曾暗示说,他和妻子结婚正是为了那笔钱。
Vi eĉ per unu vorto ne aludis al mi, ke li ne povas esti nia vera amiko.
 你连一个字都没有向我暗示过他不可能是我们的真朋友。

sugesti
(也作sugestii)的意思是暗示示意提示使人想起,指用一种巧妙的办法使人产生某种想法或念头,或指某一事物使人联想起另一事物。例如:
Mi sugestis al li rezignon pri la rajto.
 我暗示他弃权。
Li sugestis al mi la respondon.
 他把答案提示给我。
La komuna laboro sugestis al ni noblajn celojn.
 这共同的劳动使我们想到了高尚的目标。
Tiu ĉi vorto sugestas alian.
 这个词使人想起另一个词。
La brueto de la fonto sugestas la malvarmeton.
 轻微的泉水声给人以凉快的感觉。


                                                                                                         返回目录