ĉesi, halti这两个动词都可以作停止讲,但含义有区别。
ĉesi
表示某种情况开始消失或不再存在。它虽然是不及物动词,但后面可以接用动词不定式。在这种情况下ĉesi的意思相当于开始不…”不再…”。例如:
La pluvo ĉesis.
 雨停了。
La kurso ĉesis.
 讲习班停办了。
La danĝero ĉesis.
 危险消除了。
La febro ĉesis.
 热度退了。
Ili ne ĉesas kun siaj demandoj.
 他们不停地提问题。
Li ĉesis paroli.
 他停止讲话。
Li ĉesis skribi.
 他不再写了。
Certe venos la tempo, kiam la homoj ĉesos esti lupoj unuj kontraŭ la aliaj.
 人们不再像豺狼一样相互残杀的时代一定会到来。

halti
表示运动或行动的停止,常含有临时中断的意味。它的后面不可接用动词不定式。例如:
La aŭtomobilo subite haltis.
 汽车突然停了下来。
Post dekhora marŝo la regimento haltis.
 经过十小时行军全团停止前进。
Mia brakhorloĝo haltis.
 我的手表停了。
Li krias al la forkuranto: Haltu! Haltu!
 他向那个逃跑的人顺道:站住!站住!
La oratoro haltis, interrompita de tondro da aplaŭdoj.
 演说者的讲话被一阵雷鸣般的掌声打断。
Ŝia rigardo haltis sur Bazarov.
 她的目光停留在巴扎罗夫身上。


                                                                                                                                              返回目录