ĉiam, por ĉiam (aŭ: por eterne)ĉiam
por ĉiam(或por eterne)都可以作永远永久讲,但两者的作用不同。

ĉiam
只能用于延续性动词,表示该动词的行为或状态本身的无限延续性。例如:
Mi ĉiam amas vin, patrujo.
 祖国,我永远爱你。
Ni estas ĉiam fidelaj al niaj principoj.
 我们应该永远忠于我们的原则。
Mi restos ĉiam via amiko.
 我将永远是你的朋友。
Ni devas ĉiam antaŭeniri, ne timante la malhelpojn.
  我们应该永远前进,不怕阻挠。
Ne ĉiam daŭras malbona vetero.
 坏天气不会永远持续下去。

por ĉiam (aŭ: por eterne)
有些瞬时性动词所表示的行为虽然没有延续性,但它们所产生的状态却能延续。por ĉiam (por eterne) 和这类动词连用时表示这种瞬时性的行为结束后所产生的状态的无限延续性。例如:
Ĝi malaperis por ĉiam.
 它永远消失了。
Li forlasos por ĉiam tiun landon.
 他将永远离开那个国家。
Ili estos por ĉiam disigitaj.
 他们将永远被分开。
La ĉevalo por ĉiam iĝis lia sklavo.
 这匹马永远变成了他的奴隶。
Ŝi foriris por ĉiam.
 她永远离去了。
Ilia animo estis neniigita por ĉiam.
 他们的灵魂已永远化为乌有。
La maljunulo fermos por ĉiam siajn okulojn.
 这位老从将永远合上双眼。
Tiam la demando de lingvo internacia estos solvita por ĉiam.
 那时国际语问题即将永远得到解决。

但是为了强调,在将来时中有时也可用por ĉiam (aŭ: por eterne) 修饰延续性动词,表示行为本身的无限延续性。例如:
Mi amas vin por ĉiam.
 我永远爱你。
Ĉu ni restos ĉi tie por ĉiam?
 我们将永远留在这里吗?
Lusin vivos por ĉiam en nia koro.
 鲁迅永远活在我们的心中。

<注>《世界语汉语词典》在“ĉiam”的第四个义项中把ĉiam简单地解释为por ĉiam”
显然是不妥当的。


                                                                                                                                 返回目录