militleĝo”不是“军事法”


望文生义是读书和翻译的大忌,所谓望文生义,就是遇到不懂的词语,只从字面上去附会,以致产生理解上的错误。在中国世界语出版社出版的《世界语汉语词典》中有一些因望文生义而产生的误译,“militleĝo”就是其中之一。这一合成词在该词典第551页上被译为“军事法”,就是从构成这个合成词的两个词根望文生义而产生的误译。

我们可以在《世界语插图大词典》(PIV)查到这个合成词的原文释义:

Aranĝo, laŭ kiu en esceptaj cirkonstancoj la civilaj leĝoj estas interrompitaj kaj regas la militinstancoj. (在非常情况下暂时中断执行民事法律而由军事当局进行管理的一种措施。)

按这个释义,“militleĝo”比较适当的译法是“军事管制法”,“戒严令”。请比较《现代汉语词典》(第5版)给“军事管制”所下的定义:

【军事管制】 国家在战争或其他特殊情况下采取的一种措施,由军事部门暂时接管特定的单位、局部地区,以至国家政权。

看来,将“militleĝo”译为“军事管制法”,“戒严令”是相宜的。

现在我们再来看看“戒严”和“戒严令”在在世界语中应该怎样表达。我在《汉语世界语大词典》中这样翻译这两个词的:

【戒严】 [jièyán] sieĝostato: 宣布~ deklari [proklami] la sieĝostaton / 警察在车站~,搜捕恐怖分子。 La polico malpermesis la aliron al la stacidomo, por serĉi la teroristojn. ~令 proklamo de la sieĝostato [de la militleĝo]; militleĝo

现在再来看看《世界语插图大词典》(PIV)给“sieĝostato”所下的定义:

Escepta reĝimo analoga al tiu de sieĝata urbo, en kiu la militistaj instancoj alprenas la povojn, normale plenumatajn de la civilaj (policon, justicon ks) (由军事当局接管在正常情况下应由民事当局行使的诸如自安、司法等权力的类似被围困城市的一种非常状态)

这与我们通常所说的“戒严”,词义比较接近。请看《现代汉语词典》(第5版)对“戒严”的释义:

【戒严】国家遇到战争或特殊情况时,在全国或某一地区内采取非常措施,如增设警戒、组织搜查、限制交通等。

需要提醒一下:新近出版的《世界语汉语新词典》未加核对,承袭了《世界语汉语词典》的错误,仍旧将“militleĝo”译作“军事法”。这不能不令人感到遗憾。

 


                                                                       返回目录