กก  

Tendare en trankvilo

Tendare en trankvilo
Iradis krokodilo.
Sin maskis tiu besto
En nia verda vesto.

Nek li, nek ŝi,
Neniu estis ĝi...

Parolis krokodilo
Al granda fiŝ' simile,
Kaj kantis krokodilo,
Kiel aŭtomobilo.

Nek li, nek ŝi,
Neniu estis ĝi...

Ekamis krokodilo,
Kaj perdis la trankvilon,
Ekdiri ion penis,
Neniu ĝin komprenis.

Nek li, nek ŝi,
Neniu estis ĝi...

กก

                                                              reen al la listo