กก

Tintilar'

(Jingle Bells)


Glitante sur la ne
ĝ',
  malanta
ŭ solĉeval'
Rapide iras ni
  sur kampo kaj en val'.
Sur la
ĉevala vost'
  gajigas tintilar';
Glitrajdo kaj kantado estas
  
Ĝojo sen kompar'!

    (Ho...) Tintilar', tintilar',
      tintu sur la voj'.
    Rajdi en glitveturil'
      ho kia granda
ĝoj-o;
    Tintilar', tintilar',
      tintu sur la voj'
    Rajdi en glitveturil'
      ho kia granda
ĝoj'!

Semajnon anta
ŭ nun
  glitrajdi iris ni,
Fra
ŭlino Fani Brajt
  kaj tutapude mi.
Sed nia
ĉevalaĉ',
  lin trafis malfeli
ĉ'...
Li tiris nin sur ne
ĝmontet'
  kaj sekvis renversi
ĝ'!

    (Ho...) Tintilar',...

กก