¡¡

¡¡

 PAŜO DEKDUA

VORTARO

ALARMO: signalvoko.

ASEKURI: kontrakti kontraŭ eventuala perdo.

AUDIENCO: oficiala akcepto.

BANDO: araĉo.

BOMBO: eksplodaĵo.

BOVO: kampara besto, kies ino donas lakton.

DEMONO: diablo.

EKSTERMI: tute detrui, neniigi.

ELEFANTO: plej granda landbesto.

FLOKO: malpeza peceto.

FOJNO: sekigita herbo.

FORMIKO: speco de insekto,tre laborema.

GAJNI: akiri profite.

GRENO: kreskaĵo, el kiu oni faras panon.

GURDO: muzikilo, kiun oni funkciigas per turnilo.

INCENDIO: brulego.

INDULGI: trakti pardoneme.

KAĈO: manĝaĵo el faruno, kun lakto aŭ akvo.

KAPRO: barbhava kampara besto.

KOMFORTO: ĉio, kio agrabligas la vivon.

LAKTO: blanka fluaĵo de bovino.

LAMENTI: plendadi ĝemante.

MUŜO: fluginsekto.

PLEDI: prezenti sian aferon antaŭ juĝisto.

LOTI: decidi ion laŭ hazardo.

LINO: kreskaĵo, el kiu oni faras tolon.

PORKO: besto, kiun oni grasigas por manĝi.

PROFESIO: okupo, per kiu oni vivtenas sin.

PROVIANTO: provizoj de manĝaĵo.

PRUNO: speco de frukto.

PULO: parazita sudinsekto.

SAKO: ujo el maldelikata ŝtofo.

SEKALO: speco de greno.

SEMI: disĵeti grajnojn sur la teron.

STALO: bestloĝejo.

STERKO: io uzata por plifekundigi la teron.

SVARMI: amase kunestadi kaj moviĝi.

SVATI: sin proponi al iu kiel edz(in)on.

TABAKO: sekigitaj folioj, kiujn oni fumas.

TASKO: difinita laboro.

TERNI: brue kaj subite elspiri tra la nazo.

(BRIKSEN = ekzilloko de la aŭtoro.)

 

LEGAĴO 

DIA MASTRUMADO

                 (Parolas Peruno, dio de la antikvaj slavoj:)

 

¡°Vi sensperte vivas certe,

neestinte dio.

False ŝajnas, ke mi gajnas

en la profesio!

 

Mi matene devas pene

rosi kampan valon,

hejti sunon, kaj la lunon

fermi en la stalon.

 

Noktfantomojn kaj demonojn

en la sakon loki,

la stelflokojn kiel kokojn

al nestejo voki.

 

Ĉies buŝo: birdo, muŝo,

pulp, elefanto,

frue jam ĝi volas manĝi

el di-provianto.

 

La ekstaro de 1' homaro,

ah, ĝi kaŭzas servojn!

La lamento de l' homgento

ŝiras miajn nervojn!

 

Nur se pikoj de formikoj

vian aŭdon ĝenus,

la matenan audiencon

eble vi komprenus.

 

Preĝoj svarmas kaj alarmas,

ĝis mi preskaŭ surdas:

tiu kantas, flustras, larmas,

tiu psalmojn gurdas.

 

Ĉu kalkuli la postulojn?

Estus vane peni!

Kapo krevus, se mi devus

ĝin nur memorteni:

 

Doni sanon kaj infanon,

panon por satmanĝi;

ke fabrikoj ĉesu ŝpini,

devus di' aranĝi!

 

¡®Gardu grenon kaj ĝardenon!'

oni al mi taskas;

nova krio: ¡®Helpu dio!

La bovino naskas!'

 

La vetero estu varma

kaj samtempe frosta,

la sekalo estu kara

kaj malmultekosta.

 

Pluvu! Iu semis linon,

di' ĝin rosu bene!

Pluvi? Oj ne! Sed porfojne

brilu sun' serene!

 

Ve, ke estis virinaĉoj

estigitaj per mi!

La ĉagrenan bandon ĝenan

devos mi ekstermi!

 

Tondro ilin...! Jam eĉ dio

devas ja blasfemi!

Se ne laktas la kaprino,

ili plendas de mi.

 

Ĉiu vivus ne per zorgoj,

sed per preĝovorto,

kvazaŭ oni havus dion

sole por komforto.

 

Akvon, sekon, kampan sterkon

dio disdonacu!

Se porkulo sanon perdis,

mi lin rekuracu!

 

Ŝi min tedas, de mi pledas,

ke ŝin oni svatu;

edzo preĝas, ke jam tondro

1a edzinon batu!

 

Kiu volas loton gajni,

subaĉetas dion;

kiu pagis asekuron,

volas incendion!

 

Ho, se mi ne tro indulgus

vin, la hombandaĉon,

mi vin premus kiel prunojn,

farus el vi kaĉon!¡±

 

Li enspiris naztabakon,

ternis bombobrue...

Tondro frapis, fulmo fajris,

pluvo ŝprucis flue.

 

Kredu, frato! Ne amuzas

tiu di-ekzerco!

Briksen mem ¡ª¡ª kompare tion ¡ª¡ª

estas preskaŭ ŝerco.

 

                               Karel Havliček Borovský

                               el la ĉeĥa: Tom¨¢š Pumpr

                               (el ¡°La Bapto de Caro Vladimir¡±)

 

EKZERCOJ

 

64. Leginte la supran poemon, respondu jenajn demandojn:

1. Ĉu Peruno estas kontenta, estante dio?

2. Skribu frazon samsignifan, anstataŭ la vorto ¡°matene¡±.

3. ¡°Fermi en la stalon"¡±: kial akuzativo, kaj kiel ĝi helpas la bildon?

4. La poeto similigas la stelojn al du tute malsamaj aĵoj : al kiuj?

5. La poeto rimas per ¡°jam ĝi¡± kaj ¡°manĝi¡±: tiajn ne tute perfektajn rimojn oni nomas ¡°rimoidoj¡±. Kiujn aliajn rimoidojn vi trovas en la poemo?

6. Al kio komparas Peruno la preĝojn de la homaro?

7. Kial Peruno ne povas kontentigi ĉies preĝojn?

8. Certe vi povas diveni laŭ la kunteksto la senton esprimatan per la interjekcio ¡°Oj!¡± Kion ĝi esprimas?

9. ¡°Tondro ilin ...!¡± Kiu vorto, laŭ via opinio, kompletigus tiun frazon?

10. Kial homo, kiu pagis asekuron, volus incendion?

 

65. En la sekvantaj propoziciojn enmetu korekte jenajn prepoziciojn:

AL  ANSTATAŬ  ANTAŬ  APUD  ĈIRKAŬ  DA  DE  DUM  EKSTER  EL.

1. _________ la tuta tago li laboris _________ mi, tiel ke ni restis ĉiam kune.

2. ___________ la tagmezo, tre proksimume, ni iris _________ la domo kaj laboris __________ pluraj horoj __________ dome.

3. ___________ la bovino mi ekhavis iom ___________ lakto, kaj mi trinkis tion __________ akvo.

4. Baldaŭ ni trovis nin __________ danĝero, kaj ne plu timis la vojon _________  ni.

5. La steloj eklumis __________ la klara ĉielo sen eĉ ombro _________ nubo.

6. __________ fojno li havis multe, kiun li amasigis _________ la stalo.

7. Mi sopiras __________ mia hejmo, kie zorgojn oni povas restigi __________ la domo.

8. La akuzito pledis _________ la juĝistaro, dirante, ke alia devus stari tie _____________ li.

9. ___________ la amaso, kiu staris _________ li, li kriis, ke li estas amiko _________ la popolo.

10. La __________ starantoj _________ brakis lin, tuj kiam li promesis ________i  sian amikon.

 

66. Klarigu la sencan diferencon inter jenaj propozicioj:

1.(a) La malfeliĉulo riproĉs sin; (b) la malfeliĉulo riproĉis lin.

2. (a) Sin rapide liberiginte li forkuris el la ĉambro; (b) Lin rapide liberiginte li forkuris el la ĉambro; (c) Lin rapide liberiginte li forkurigis lin el la ĉambro; (d) Sin rapide liberiginte li forkurigis lin el la ĉambro; (e) Sin rapide liberiĝintan li forpafis el la ĉambro.

3. (a) Sian novan domon ili trovis ne tre oportuna; (b) Ŝian novan domon ili trovis ne tre oportuna; (c) Ilian novan domon ili trovis ne tre oportuna.

 

67. Uzu jenajn vortojn korekte en propozicioj:

SIATEMPE  SIAFLANKE  SIAVICE  SIANOME.

 

68. Verku konversacion inter dio kaj diablo (aŭ demono). Aŭ traktaton por aŭ kontraŭ la sinteno de Peruno. Aŭ mallongan versaĵon, per kiu la homoj riproĉas Perunon.

 

                                                                  reen al kovrilo        al Paŝo Dekunua            al Paŝo Dektria