世界语学习  

词汇和语法篇


 

   

世界语通信常用例句选 

 

进行世界语国际通信活动,不但可以广交朋友,增进友谊,促进文化交流,丰富世界语知识,而且还可以扩大学习视野,激励学习情趣,有助于提高语言水平,巩固学习成果,是使用世界语的最好方法之一。为了帮助初学世界语的同志练习通信,现根据几年来我个人在国际通信活动中所积累的点滴心得,选编这些世界语通信常用例句,籍供参考。

完稿后,感谢曾倩仪同志审阅校正,但以后再作了一些增补。由于水平有限,其中错误难免之处,敬请批评指正。

 

一、发信地址和日期的几种写法:

1.    Guangzhou, Ĉinio, La 2an de majo 1988(月份可小写)

2.    La 2-an de majo 1988Guangzhou,Ĉinio

3.    251988Guangzhou,Ĉinio

4.    Guangzhou1988 (不写国名,用于国内通信)

注:上述地址和日期可分两行书写。

5.    Mia adreso

书写发信人的详细地址。

02-05-1988

二、上款的几种写法:

6.    Al k-do( k-dino)xxx

Tokio, Japanio

Kara k-do (k-dino)xxx:

    2.  Estimata samideano (s-anino)xxx:

    3.  Kara nekonata fraŭlino xxx:

    4.  Tre estimata sinjoro (s-rino) xxx:

    5.  Kara amiko (amikino) xxx:

 

三、叙述找到通信地址的经过:

7.    La 2an de Majo (La 2an majo), trovinte vian adreson en la N-ro 4(aprila N-ro) de El Popola Ĉinio, mi volas (volus) korespondi kun vi.

8.    En mia kurso, mi vidis vian adreson kaj mi volas korespondi kun vi, ĉu mi havas la feliĉon baldaŭ ricevi de vi favorajn vortojn?

9.    Antaŭ kelka tagoj (Antaŭ multaj tagoj) (Ĉi semajne) (Printempe de la kuranta jaro) mi ricevis la gazeton <La Mondo>,N-ro 5/1987, en kiu presita via anonco, mi volonte kun vi korespondas.

10.Ricevinte (Eksciinte) vian adreson en la Julia N-ro de <La Mondo>, mi volonte konsentas korespondi kun vi, ĉu vi volus estis mia plumamiko(leteramiko)?

11.Eksciinte vian adreson, mi decidas skribi al vi ĉi leteron por korespondi kun vi.

12.Antaŭ ne longe, mi aŭdis vian adreson de k-ro xxx ( Mi ricevis leteron de s-ro xxx datitas je la 2a de Majo), kaj mi eksciis, ke vi volas korespondi, ankaŭ mi volas.  Se vi konsentas mian proponon interkorespondi, volu sendi al mi leteron aŭ karton, mi petas.

13.Mi aŭdis de s-ro xxx, ke vi estas veterana esp-isto, kaj mi sentas min tre feliĉa skribante al vi mian unuan leteron.

14.Mi estas komencanto de postlabora esperanta kurso de kantono(nove bakita esperantisto) lerninte nian lingvon en la jaro 1987, kiel agrable mi trovis vian adreson en <El Popola Ĉinio> (N-ro 10/okt 1987), la organo de Ĉ.E.L. kaj mi deziras korespondi kun vi.

15.Se vi tamen ne konsentus mian proponon, bonvole transdonu mian adreson al iu alia s-ro en via urbo (asocio).

    10. Se eble vi mem ne povas konsenti al mia propono, mi petas vin done mian adreson al alia japana korespondemulo.

    11. Ĉu en via grupo aŭ inter viaj konatuloj estas iu, kiu volos havi korespondantinon? (korespondi kun komencantino)?

    12. Ĉu inter viaj konatuloj estas verkisto?

    13. Mi impertinente proponas kaj petas al vi, ke ne nur mi sed ankaŭ ĉiu deziranto de nia grupo rajtos (rajtu) partopreni korespondon kun vi aŭ viaj grupanoj, ĉu bone?

    14. Mi scias , ke vi estas social aktivulo(社会活动家) kaj influhava(有影响的) esperantisto, mi volas korespondi kun vi por interfluo de kulturo kaj plifortigo de interrilato inter Ĉinio kaj Japanio.  Ĉu vi jesus al mia deziro?

    15. Antaŭ ĉio, mi devas mem-rekomende, ke……

    16. (Antaŭ ĉio) permesu, ke mi prizentu al vi mian lernadon per kelkaj vortoj ( mi skribu al vi pri mia vivo).

    17. Jen kelkaj personaj detaloj pri mi:

    18. iom pri mi:

    19. Mi ne povas priskribi en la mallonga letero ĉion, sed se vi konsentus korespondi kun mi, mi volas ĉiam regule repondi ( al vi ) je ĉiuj demandoj.

    20. Mi deziras eniri en la kontakto kun vi tra interŝanĝas per leteroj ,gazetoj ktp.

 

四、接读来信后表示感谢或愿望:

16.Kun granda ĝojo kaj danko mi ricevis afablan leteron de 2a de majo (maje), nenio estas pli ĝojiga kaj honora por mi ol, ke mi povas korespondi kun vi, tiel estimata antaŭulo de mia movado.

17.Mi ricevis kaj tralegis ĉarman leteron senditan de vi, tre dankegas vin (bonvolu akcepti de ni elkoran dankemon).

18.Via letero venis al miaj manoj…… la alsenditan ĵuralon mi ricevis.

19.Mi kore (treege) dankas vin por via letero de 1/5, kiu antaŭ kelkaj tagoj atingis min (alvenis al mi) bonorde.

20.Via registrita letero(挂号信) estas danke ricevita, mi devas esprimi elkoran dankon por via ĉiamj instruoj.

21.Alvenis via vovjara karto, kiu memorogigis min pri vi kaj via boneco.

22.Kun granda ĝojo(plezuro) mi ricevis vian afablan leteron datitan je la 2a de majo.  Ĝi estas amikecplena, ne riproĉante mian malĝentilecon de antaŭ malfrua respono, mi povas diri nenion sed dankon.

23.Antaŭ ĉio akceptu mian plej Koran dankon por via entuziasmoplena letero kaj la kunsenditaj poŝtmarkoj. Viaj leteroj (iam ĝojigas kaj kuraĝigas min tre multe.

24.Estas antaŭ pli ol duon-monato, kiam mi ricevis vian afablan leteron de 2/5 kun la belaj poŝtmarkoj.  Viaj leteroj ĉiam donas al mi grandan ĝojon kaj kuraĝigon, mi elkore dankas vin.

25.Via plej afabla letero kun la foto de du pandoj estas bone ricevita, dankon (kaj la foto kun du pandoj estas bone ricevita, dankon!)

26.Mian dankon por la letero de la 2a de Majo 1987, kiun mi legas kun granda interso.  Dankon ankaŭ por la poŝtmarkoj.

27.Mi estas tre ĝoja, ricevite vian afablan leteron de 2/5 kun via por memora foto.  Estas al mi tre agrable (mi sentas min feliĉa), ke mi havas la okazon nun saluti vin (korespondi kun vi).

28.Ni ambaŭ, mia edzino kaj mi, tre dabkas vin pro la afabla kaj amika letero de 2/5, kiu donas al ni grandegan ĝojon.

29.Mi vere estas tre dankema al vi pro la belegaj vidaĵkartoj kaj poŝtmarkoj, ili ĉiuj atngis min tute bonorde.

30.Kun plezurego mi ricevis vian leteron kaj la kunsenditajn poŝtmarkojn, kiuj estas tre belaj, Koran dankon!

31.Via letero vennis al miaj manoj neatendite, ankaŭ la alsenditan libron mi ricevis orde.  Mi esprimas elkoran dankon. (Bonvole akceptu la esprimon de miaj dankoj.)

32.Mi treĝojis ricevi vian leteron kaj estas kontentega havi la japanan s-ano por korespondado. (tre volunte estos via plumamiko).

33.Kun plezurego mi tre deziras amikiĝi kun vi kaj havi longdaŭran korespondadon, ankaŭ mi volonte interŝnĝo kun vi poŝtmarkojn (stampitajn poŝtmarkojn) (jamuzitajn poŝtmarkojn).

34.Mi esperas, ke nia interkorespondado daŭros longe kaj el ĝi rezultiĝos bonaj fruktoj.

35.Mi kun granda ĝojo akceptas korespondon kun vi ( Volonte mi konsentas korespondi kun vi). Samtempe, mi volas unue persone kaj pli poste kolektive korespondi por mia grupo.  Ĉu bone?

36.Kun grandega ĝojo mi ricevis vian novjaran saluton kaj leteron kun dato de la Zamenhofa Festo.  Koran dankon!

37.Vi ĉiam meritas mian dankon.  Bonvolu refoje akcepti la esprimon de miaj dankoj.

38.En la 2a de majo mi ricevis vian el la najbara lando alvenintan leteron. Dankon!

39.Antaŭ dek aŭ pluraj tagoj ( semajnoj) mi ricevis vian afablan leteron kaj la eltranĉitaĵon (eltiraĵon de ĵurnalo).  Dankon!

40.Vian afablan leteron kun foto de 2/5, skribitan en via treega okupiteco, mi ĝoje ricevis kaj dankas!

41.Mi jus ricevis vian leteron kaj mi dankas vin.

42.Kun granda ĝojo mi ricevis vian sciigon, ke miaj etaj donacoj, libro kaj kalendaro bonorde atingis vin.

43.Ni dankas, ke vi respondis.

44.Dankon por via letero datita je la 2a de majo, kiu preskaŭ perdiĝis pro tio, ke mia adreso estis misskribita( pro mia adreso misskribita) kiel “N-ro 37” anstataŭ “N-ro 38~, ĝi korektu, mi petas!

45.Skribante ĉi leteron , mi ekmemoras nian ĝojan intervidiĝon en mia urbo kaj bonvenon al vi, se vi revizitos Kantonon ( mi bonvenigos vin reviziti Kantonon).

46.Multan dankon pro via letero de la 2a ĉimonate ( de ĉimonato).

47.Kiel ĝojigis min via letero kiu priskribis la vivon dejunalo en Japanio.

48.Mi intencas pli diligente kunlabori kun vi kiel la pontigantoj de ambaŭlandaj vivkulturoj.

49.Por la unua letero, kiun vi sendis , mi korege dankas, estas al mi tre agrable sciigi pri la lingvolernado kaj similaj de la japanaj komencantoj.

 

五、询问久不复信的原因:

50.Jam de longe ( De post longa tempo, Dun longa tempo) mi ne ricevis leteron de vi, ĉu la poŝto estas kulpa?

51.Kun sopiro kaj maltrankvilo mi atendas leteron de vi kaj mi ne povas kompreni kial vi tiel longe ne skribis al mi (kial mi ne havas iun sciigon pri vi) (kial vi ne respondis al mi eĉ unu vorton)?

52.Vane mi penas diveni la kaŭzon de via neklarigebla silento, kaj mi petegas vin sciigi al mi almenaŭ per kelkaj vortoj, (doni al mi respondon) ĉu vi fartas bone?

53.Mi respondis al vi en la unuatagdeko (duatagdeko, meztagdeko 中旬) fintagdeko下旬)de la lasta monato kaj sendis al vi leteron kun novjaran karton en la 24a de decembro. Ĉu ili tute atingis vin?

54.Bonvole respondi al mi per kelkaj linioj kaj mi kore salutes vin.

 

六、解释复信迟误的原因和请求原谅:

55.Kvankam mi ĉiam intencas skribi respondon kiel eble plej frue al vi, tamen kaŭze de lastatempa okupiteco, mi kontraŭvole ne povis fari tion pli frue ol nun, mi pardonpetas pri tio.

56.Mi vole ne vole devis prokrasti ĝis hodiaŭ la respondon al vi pro okupiteco, senkulpigu min, mi petas.

57.Jam (Estas jam longe, ke ) (Antaŭ nelonge) mi ricevis tri leterojn de vi, sed pro multaj kaŭzoj mi ne povis respondi al vi kiel eble plej frue.  Pardonu al mi, mi petas. ( Pri tio mi pardonon petas!) (Mi petas vian pardonon!)

58.Pardonu, ke mi tiom longe interrompis la skribadon de ĉi tiu letero, sed gravaj kaŭzoj malhelpis (baris) min.

59.Ne koleru, mi petas, ke mi ne tuj respondis al vi, la kaŭzo estis mia troa okupiĝo( Ĉar mi ne havis sufiĉe da tempo) (Ĉar mankas al mi la tempo)

60.Pardonu, ke mi ĝis nun ne respondis vian leteron. (z)

61.Mi petas vian pardonon pri mia longa silento. Ĉar en la lastaj monatoj mi ne havis sufiĉe da tempo, Estas unu el la kialoj, ke……( sed mi nun nepre skribu, por ke mi malpliigu miajn leterŝuldojn!)

62.Ankoraŭfoje mi pardonpetas pro mia silento.

63.Antaŭ ĉio mi petas vian pardonon, ke mi silentis tiel longe.

64.Mi estas iom hontema, ke mi ankoraŭfoje devas komenci tiun ĉi leteron kun vortoj de “Pardonpeto”. Ĉar mi ne skribis al vi tiel longe.

65.Mi ĉiam volas skribi al vi, sed bedaŭrinde mi ne havis tempon por fari tion.  Tiu ne estas vi sed mi mem, kiu devas pardonpeti pro tiom longa neskribado.

66.Ŝjne mi posedas rajton peti vian pardonon pro la prokrastita respondo.  Efetive, lastatempe mi estis okupita de la oficialaj farendaĵoj, mi kontraŭvole ne havis liberan tempon por skribi.

67.Leste ankoraŭfoje mi pardonpetas, ke mia letero tre malfruiĝis. (pardonpetas por mia tiel malfrua respondo.)

68.Mi esperas, ke tiu mia letero iomete kovras la grandan truon de mia silento.

69.Mi decidas elŝuldiĝi iomete pro mia longa silento.

70.Lastatempe mi estis okupita kaj nur hodiaŭ mi havis iom da tempo, fine mi povas skribi al vi la leteron.

71.Alvenis via letero antaŭ hieraŭ, kiam mi ĵus finskribis al vi mian lastan leteron.

72.Kiam mi forsendis al vi mian leteron datitan je la 2a de majo, tiam ankaŭ via leteron de 24/4 mi ricevis.

73.Mi ricevis vian leteron antaŭ unu semajno, t.e. post nur du aŭ tri tagojn post kiam mi skribis lastfoje.

74.Per poŝtkarto mi siatempe respondis al vi je via letero. (z)

75.Estas iom ridige, ke via letero ankoraŭfoje alvenis al mi tuj post mi sendis al vi leteron, ĉu ne?

76.Mi ricevis vian afablan leteron de 2/5 kun foto komence de junio, multaj tagoj pasis, dume mi silentadis, pri tio, mi petas vian pardonon!

77.Mi ne ĉion respondis en mia antaŭa letero, do hodiaŭ……

78.La malfruiĝo de tiu ĉi letero estas kaŭzita de granda laboro en mia oficejo.

79.Dum tiuj ĉi pli ol du monatoj, neatenditaj problemoj ĝenis min severe aŭ iomete.

80.Antaŭ ĉio, mi devas peti vian pardonon. ( z)

81.Kaŭze de forveturo al Pekino en la 3 unuaj tagoj (头三天) de la meztagdeko, mi ne povis rapide (tuj) respondi al vi, senkulpigu min!

82.Mi haste informi vin pri tiu ĉi neatendita afero kaj petas vian indulgon!

 

七、请求帮忙与表示感谢:

83.Senkulpigu min fari embarason al vi fojon post fojo, sed mi povus akiri tian helpon nur depende de vi.

84.Pardonu, ke mi denove impertinente ŝarĝas vin per peto.

85.Mi prenas sur min taskon traduki la broŝuron <Akvon, mi petas.> Bonvole sendu al mi la originalan verkon.(la tekston en la japana lingvo) por kompari kun la tradukaĵo Esperanta.

86.Ĉu vi komplezus sendi al mi tiun libron por profitigi mian lernadon?

87.Mia amiko, mi petas vin, ke vi faru por mi la komplezon informiĝi pri tio. (mi petas vin informiĝi pri tio por mi) (mi petas vin kompleze informiĝi pri tio por mi)

88.Mi vin petegas per mia tuta koro.  Ĉu vi povus bonkore helpi al mi?

89.Ĉu vi tiel komplezus kaj tradukus tiun ĉi artikoleton por mi? (z)

90.Nun mi estas skribanta historion de la Esperanto-movado de la 30-aj jaroj en Kantono, sed mankas al mi la materialoj por realigi mian skriboplanon.  Ĉu vi povus bonkore trovi kaj kopi por mi la gazeton <Kantona Esperantisto>de iu ajn jaro de tiu tempo?

91.Helpu min en la traduko de tiu ĉi peco.

92.La plimulton de la faritaj korektoj mi plene akceptas. (z)

93.Mi neniam povaS SUFIĈE DANKI VIN POR TIA FAVORO.

94.Koran dankon al vi por la komplezo

95.Mi akcepti kun danko vian helpon.

96.Volu akcepti de mi kaj de mia edzino la plejkoran dankon por ĉio, kion vi faris por ni. (z)

97.Mi dankas vin por la tuja plenumo de mia deziro.

98.Mia skribado multe korektiĝis sub via gvidado.

99.Vi ĉiam montras sindonan pretecon por helpi al samidanoj.

100.           Via helpema bonkoreco estas eterne gravurita en mia memoro.

101.           Via helpo kaj subteno devas esti eterne memorata de mi.

102.           Tio devas esti memorata de mi.

103.           Mi devas danki vin por la bonaj servoj, kiujn vi faris al mi.

104.           Vi vere meritas mian profundan dankon kaj aplaŭdon.

105.           Mi esprimas mian Koran dankon al vi, ĉiam min subtenanta kaj helpata mian laboron en la pasintaj jaroj.

106.           Vi alportas al mia afero tre graven servon. (z)

107.           Vi neniam restas surda al mia peto, ĉar vi estas tre afabla kaj favora al mi.

108.           Ĉu vi donos al mi jesan respondon aŭ nean (ne)?

109.           Volu akcepti mian dankon por via favora subteno (aprobo) al (por) mia peto (propono).

110.           Mi aŭdis, ke lastatempe oni skribis sian rememoraĵon pri Verda Majo, ĉu vi povas sciigi min pri titolo kaj eldonejo ktp. Por ke mi mendu ĝin?

111.           Mi dankas vin, ke vi ofte helpas min.

112.           Pro multaj kaŭzoj nun mi ne povis plenumi la grandan taskon.  Tio devigas min peti vian helpon.

 

八、答允帮忙或因难以办到而请求谅解:

113.           Eble mi povas helpi al vi. (z)

114.           Antaŭ ĉio mi dankas vin pro via komplezo kaj ĉiam estas preta servi vin reciproke.

115.           Ĉiam tute preta al vi servi. (z)

116.           Mi estas feliĉa, ke mi povas fari al vi ĉi tiun malgrandan servon.

117.           Mi estas feliĉa, ke mi povas fari al vi ĉi tiun malgrandan servon.

118.           Mi certe almetos ĉiujn penojn por plenumi vian komision.

119.           Mi estas tute je via dispono, ĉar servi vin estad por mi vera plezuro.

120.           Estas tre malfacile plenumi la taskon, mi petas vian pardonon!

121.           Vere, mi tre bedaŭras , ke mi ne povas fari al vi eĉ tiel malgrandan servon. (mi rekonas, ke miaj klopodoj fiaskis.)

122.           Senkulpigu min (Pardonu min), sed mi devas rifuzi.

123.           Propetu pardonon de s-ro xxx komisie de mi por ne plenumi la taskon.

124.           Mi ĝoje servas al vi ĉiam por esploro pri tiuj problemoj.  Tio ankaŭ estas mia devo kaj tasko, mi pensas.

125.           Mi devas rekompenci vin por la bonaj servoj, kiuj vi faris al mi. (z)

126.           Mi do kuraĝas prezenti al vi la motivojn, pro kiuj mi ne plenumis……

127.           Ne estas facile plenumi la taskon. (La deziro estas malfacila plenumita).

128.           Mi estas ne-kapabla fari tion por vi.

129.           Vian peton, ke mi helpu , mi ne povas plenumi.

130.           Mi ne scias kun certeco, sed mi tuj servos al vi per respondo. (z)

131.           Mi komplezos al vi ankaŭ en tiu ĉi afero.

132.           Ĉifoje mi denove respondas jese (konsentas) al via peto.

133.           Mi estas ĉiam preta kontentigin vian peton (preta servi al vi)

134.           Mi volonte proponas al vi mian servon.

135.           Des pli dankinda estas vi, mia plej sinsera amiko, mia servo ankoraŭ ne estis sufiĉa.

136.           Kion mi kapablas fari tion mi certe faros por vi.

137.           Mi ne povis kontentigi vian peton pro tempmanko.

138.           Skribu al mi, se vi bezonos helpon fare de mi.

139.           Se vi pensas ke mi povos iom helpi vin, ne hezitu sciigi tion al mi.

140.          Mi petas vian komprenemon pri mia embarasiĝo.

 

九、问候与慰问:

141.           Kiel vi fartas? Ĉu vi fartas bone? Mi kredas , ke  jes.

142.           Kiel vi fartas? Mi kredas, ke vi fartas tre bone.

143.           Mi ĝojas, ke ni bone fartas.( Vi kaj via familianoj ĉiam estas en bona sanstato.)

144.           Foriris la malvarmega vintro. Baldaŭ alvenos la printempo.(Post vintro venas printempo.), la plej agrabla sezono, kiel vi fartas?

145.           Estas ankoraŭ tre malvarme, sed baldaŭ alvenos la printempo, kiel vi kaj viaj familianoj fartas?

146.           La printempo komenciĝis ankaŭ ĉi tie, sed ankoraŭ estas iom malvarme, kiel vi fartas?

147.           Nun estas la mezzo de printempo, la plej agrabla sezono, milda, marmeta kaj dormema.  Ĉu ankaŭ estas en via urbo?  Kiel vi fartas?

148.           La varmega somero daŭros ankoraŭ, volu zorgi pri via sano!

149.           Nun estas la plej varmega somero (regas somera varmego), estu sana kaj en bona farto!

150.           Mi ankaŭ deziras al vi bonan en tiu ĉi varmega somero!

151.           La somero forpasis, la varmega vetero ne estas plu, kiel vi fartas? Ĉu vi fartas bone? Mi kredas, ke jes.  Mi ankaŭ kredas, ke ĉiuj laboroj estas plenumitaj de vi bonorde, precipe viaj propraj taskoj.  Mi elkore gratulas vin protio.

152.           Kiel vi fartas? Antaŭ ĉio mi deziras al vi bonan sanon en tiu ĉi varmega somero.

153.           Terura varmego daŭras ĉi tie, kiel estas en Tokio?

154.           Nun estas la profunde aŭtuno, la plej agrabla sezono, kiel vi fartas? Mi kredas, ke vi estas en bona sano kaj viaj laboroj sukcese plenumiĝas.

155.           La plej malvarmega sezono ( La terure malvarmega vintro) baldaŭ alvenos, estu plej prizorgema pri via farto. (estu plej prizorgema pri vi nem, precipe pri via sano!) (bonvole estu sinzorgema, mi petas.)

156.           Mi deziras al vi sanon kaj ankaŭ tiun al viaj familianoj! (Sanon mi deziras al vi kaj viaj familianoj)

157.           Dezirante vian plej bonan sanon kaj feliĉon al ĉiuj viaj familianoj……mi sendas al vi ĉiuj elkoran saluton!

158.           Dezirante vian prosperan taskon kaj bonan sanon! Ankaŭ mi dividas kun vi ĝojon.

159.           Mi per tuta koro deziras al vi la plenan resaniĝon!

160.           Akceptu miajn bonmemorojn!

161.           Mi tre ĝojas pri via feliĉo.

162.           Mi partoprenasvian funebron.

163.           Akceptu mian funebran saluton. (z)

164.           Pri tio, mi estas kortuŝita ĝislarme. ( ĝis larmoj.) 

165.           Mi havis honoron partopreni persone en la gloro de vi (dividi per sone lgloron de vi) (我非常荣幸亲自分享你的光荣)

166.           Profunde kortuŝis min la malĝja novaĵo. (z)

167.           Mi volus dividi kun vi vian nunan malĝojon.

168.           Bedaŭrinde mi aŭdis la novaĵon tro malfrue por sendi al vi ion da konsolaj vortoj ĝustatempe.

169.           Mi rapidas akribi kaj esprimi al vi mian profundan simpation pro la aflikto, kiu ĵus trafis vin.

170.           De s-ano xxx mi ĵus informiĝis, ke vi kuŝas en hospitalo pro subita malsano kaj vi devas resadi interne por pli ol unu monato.

171.           Mi gratulas kaj deziras al vi rapidan resaniĝon (perfektan resanĝon). (baldaŭan resaniĝon)!

172.           Mi sentas min maltrankvila informiĝinte pri via situacio.

173.          Mi kredas, ke vi pli rapide refreŝiĝos post sufiĉe da ripozo.

 

十、烦转达,请改正和表示歉意:

174.           Bonvole transdonu saluton al s-anino Muto komisie de ŝia korespondantino Keni, kiu jam de longe ne ricevis ŝian leteron kaj timis, ke la poŝto estis kulpa.

175.           Salutu lin en mia nomo (komplimentu lin komisie de mi).

176.           Transdonu ankaŭ miajn bondezirojn al ĉiuj grupanoj.

177.           Bonvole transdonu mian deziron (la informon) al s-ano xxx.

178.           Pardonu, ke mi malbonstile skribis.

179.           Se mi ne skribos en prava stilo, sciigu min, mi petas!

180.           Mi kredas eĉ en tiu ĉi letero, mi certe faras ne-malmultajn erarojn.( vi certe trovos la frazojn kun milaj eraroj). Bonvole pardonu min pri tio kaj helpu mian lernadon kaj laboradon, mi petas.

181.           Pardonu min se mia letero eraras. Ĉar mi estas komencanto de Esperanto.

182.           Mi pardonpetas, ke mi tiel malnete skribas al vi.

183.           Esperante, ke mi ne tro multe ĝenas vin, mi salutes vin.

184.           Mi timas, ke mi vin plagis (ĝenis)

185.           Ĉu mi ne trudas al vi tedan taskon?

186.           Ĉu mi ne estas plagoplena sur vi ( al vi)?

187.           Pardonu, ke mi tiel petadas al vi.

188.           Bonvole telefonos (leteros)al s-ano Mori Singo en mia nomo, ke liajn favorajn donacjn-multe da poŝtmarkoj ( 5 broŝurojn de la gazeto<La Movado> )   ( 5 ekzemplerojn de gazetoj五种不同种类的杂志) mi danke ricevis.

十一、寄赠(收到)物品:

1.    Rekompence al via PM ( p. m..) mi enmetas ĉi kune ( ĉi kune sendas) al vi vidajkarton de kantono.  Estus mia plezuro, se ili plaĉas al vi.

2.    Kune kun la letero, mi kunmetas kelkajn poŝtmarkojn. (stampitajn poŝtmarkojn).

3.    Mi sendas al vi foton, rememoraĵon pri (de) mia vojaĝo al Pekino. ( kiu estas rememoraĵo de mia vojaĝo al Pekino.)

4.    Mi alsendas(另外寄出) al vi libron <En Ĉinio Batalanta> verkitan de Verda Majo

5.    La 2an de Majo mi doace sendis al vi gazeton < El Popola Ĉinio>. Ĉu ĝi alvenis al vi? ( Ĉu ĝi atingis vin?) (Ĉu vi ĝin bonorde ricevis?) ( Ĉu la leteristo (leter-portisto) ĝin enmanigis al vi?)

6.    Krome mi kunmetas du poŝtmarkojn. ( mi donace sendas al vi du ekzemplerojn de la broŝuro <Karlo> )

7.    Nun mi sendas al vi la Libron <Verkoj de Verda Majo> per ordinara poŝto ( aerpoŝto) (ŝipoŝto), kiu baldaŭ vin atingos (alvenos al vi).

8.    En ĉi letero mi sendas al vi nian foton, sed ĉefe mian sinceran amikecon.

9.    Ĉikune mi sendas al vi nian kolektivan foton de G. G. E. A. fotitan ( kiu fotiĝis) en Kantono je la printempa festo 1987 [ en la kongreso por celebri la 100-jaran jubileon ( de la naskiĝo) de Esperanto].

10.Ĉikune mi sendas al vi la malnovfoton, memoraĵon el nia esperanta rondo en Tokio.

11.La broŝuron <Akvon , mi petas!> mi ricevis de s-ano Imai Masaki kaj transdoas al vi por la rememoro. ( 如写在书本上可写为: Danke ricevita de s-ano Imai Masaki kaj transdonita al s-ano xxx por la rememoro.)

12.Por la rememoro kaj atendante vian komenton, mi donas al vi mian artikoleton (etan artikolon).[写在书本可写为:Al s-ano xxx por (la) rememoro.]

13.Mi danke ricevis la kopiojn de < Kantona Esperanto-gazeto> N-ro 1-11/1934 senditajn de vi.

14.La 5 alsenditaj bruŝuroj (kajeroj) de la gazeto  <La Movado> N-ro 410 ( de <La Movado> N-ro 410)  ankaŭ enmaniĝis en la 2a de majo, dankon!

15.En la 2a de majo, viaj karaj donacoj, 5 broŝuroj de <Akvon, mi petas!> jam atingis min, mi kun emocio ĝin tralegis.

16.Antaŭ kelkaj tagoj la leter-portisto enmanigis al mi vin afablan leteron kaj la kunmetitajn rarajn (belajn) stampitajn (jamuzitajn) poŝtmarkojn, mildankoj!

17.Kun danko kaj ĝojo mi ricevis vian foton, kiun ekvidante, mi ĉiam memoras vian karan amikecon kaj mi esprimas al vi mian Koran rememoron kun estimo kaj respekto!

18.Antaŭ ol duon-monaton mi ricevis binditan libron <Enciklopedio de Esperanto>, kiun vi sendis al mi en komisio de s-ano Imai Masaki, ankaŭ mi dankas vin por via helpema amikeco!

19.La libro<Akvon, mi petas!> kiun vi transdonis al mi komisiite de ( per aŭ pere de) s-ano xxx, jam enmaniĝis. Dankon!

20.Mi sendis al vi paĝsignon, donacitaĵon de s-ano xxx, kiu aĉetis ĝin kiel rememoraĵon en Pekino.

21.              Pere de s-ano xxx, portanto de tiu ĉi letero, mi sendas al vi du E-librojn.

十二、结束语与下款:

1Mi finskribis, esperante, ke mi ricevos vian baldaŭan respondon.

2. Mi finas ĉi leteron per alta estimo kaj kora saluto!

3. Nun, kara k-do, mi finas mian hodiaŭan leteron per multaj esperantistaj salutoj. (respektplenaj salutoj kaj ĉiuj bondeziroj.)

4. Hodiaŭ mi haltigas mian plumon ĉi tie.

5. hodiaŭ mi volas fini mian leteron ĉi tie. Ĉar la nokto jam profundiĝas.

6. Jen mi demetas mian plumon ĉi tie.

7. Nun mi finas la leteron per multaj esperantaj salutoj.

8. Mi volas fini mian babiladon ĉi tie, ĉar jam estas profunda nokto. Bonan nokton, estimata s-ano!

9. Finante hodiaŭan leteron, mi elkoredeziras al vi plej sanan korpon kaj sanan spiriton kaj sukcesan laboron!

10. Petante, ke vi baldaŭ skribu al mi, mi salutes vin samideane.

11. Atendante vian baldaŭan respondon, mi amike (elkore) salutes vin.

12. Esperanto, ke vi kiel eble plej baldaŭ respondos mian leteron, mi sendas al vi esperantajn kaj kamaradajn salutojn! ( mi esperas, ke mi ricevos baldaŭan respondon kaj salutes vin.)

13. Esperante, ke vi bone fartu! Precipe mi deziras al vi kaj al via familio sanon!

14. Kun estima kaj amika saluto! ( Kun respekta saluto!)

15. Kun dankoj kaj salutoj!( Kun koraj dankonj kaj profundaj salutoj.) ( Kun amika manpremo!)

16. Kun respekplena saluto kaj ĉiuj bondeziroj!

17. Kun flamaj K-daj salutoj je la nomo de ĉiuj niaj grupanoj.

18. Akceptu sincerajn salutojn de mia edzino kaj miaj infanoj kaj ankaŭ de mi.

19. Varman manpremon! ( Varme manpremante)

20. Dezirante vian prosperan feliĉaĵon, mi finas la leteron ĉi tie hodiaŭ.

21. Dankante por via ĉiama amikeco kaj dezirante via sanon, hodiaŭ mi haltigas mian plumon ĉi tie.

22. Dezirante vian sanon, mi restas ĉiam via amiko.

23. Ddezirante al vi plej prosperan laboron kaj bonegan sanon ( vian plej sanon farton kaj prosperan laboron), mi restas via amiko.

24. Dezirante, ke vi estu prizorgema precipe pri via sano, mi restas via amiko el Ĉinio.

25. Admirante kaj gratulante la ĝojan kaj feliĉan vivon de via familio, mi deziras al ĉiuj viajn familianoj sanon!

26. Nun mi finas ĉi leteron, en mia venonta letero mi skribos pli.

27. Ĝis la venonta letero, via ĉina amiko.(署名)

28. Atendante vian baldaŭan respondon , mi restas.

29. Per respektplena saluto mi finas la leteron, mi restas.

30. Kun koraj salutoj, mi restas.

31. Salutante vin samideane, mi restas.

Sincere via/  samideane via/  Amike via/  Via amiko/  Ĉiam amike kaj samideane/

Via nova ĉina amiko/  Tute via/  Ĉiam samideane(kamarade)/  Via amiko el Ĉinio/  Via sincera ĉina amiko

注:28-31句后面须接前述的Sincere via之类的下款和署名。

32. Bonvolu respondi al mi per kelkaj linioj kaj mi kore salutes vin.

33. Tartu bone kun via familio kaj estu kore salutata de via ĉina amiko.

34. (Nun) Mi rajtas fini por hodiaŭ.

 

十三、附记(P.S.即postskribo)

1.         Mi petas vin sendi al mi vian portreton.

2.         Mi estus feliĉa ricevi vian ĉefverkon.(我如接获大作感到幸福)

3.         Mi estas dankemaj al vi , se vi bonvolus sendi al mi la vidaĵkarton de via urbo.

4.         Al mia letero, s-ano xxx alskribas kelkajn vortojn……(XXX同志嘱笔几句)

5.         Bbonvole transdonu mian elkoran saluton al ĉiuj viaj rondanoj, mi petas.

6.         vvole transdonu mian Koran dankon al……(z)

7.         jen mi kunmetas ankaŭ kelkajn kopiaĵojn de mia eta skribaĵo, bonvole ĝin akceptu kaj tralegu, kaj se eble, donu al mi vian kritikon kaj impreson.

8.         La kunmetitaj poŝtmarkoj estas en memoro de la 60-jara jubileo de la Imperiestra Palaca Muzeo. ( emisiiĝis lastmonate memore al la 60-jara datreveno de la fondiĝo de la Imperiestra Palaca Muzeo.)

9.         Mi skribis al s-ano xxx vian mesaĝon.(我已把你的消息转告XXX同志)

10.     Vi sendis al mi respondojn en la 26a de okt. Kaj la 14a de dec.( la 26an de okt. Kaj la 14a de dec.), ili tute bonorde enmaniĝis. Dankon!

11.     Fine mi ankoraŭ aldonas kelkajn poŝtmarkojn por viaj nepoj.

12.     Al ĉiuj amikoj volu transdoni mian sinceran saluton! (z)

13.     Estas al mi agrable, se vi volus komuniki mian leteron al s-ro S. (z)

 

十四、附祝贺用语:

1.Dezirante plej bonan novan jaron al vi. (z)

2.Okaze de la novjaro, mi sendas al vi mian Koran bondeziron! ( mi esprimas al vi plej Koran gratulon kaj bondeziron.)

3.Okaze de la komenco de la brila nova jaro 1988, mi elkore deziras al vi plej bonan sanon kaj prosperan laboron! (brilajn sukcesojn en la laboro.)

4.Okaze de la komenco de la nova jaro 1988, mi elkore salutes vin kaj sincere deziras al vi bonan sanon kaj prosperan laboron ( progreson en via lernado)!

5.Kokaze de la nova jaro 1988, mi sendas al vi elkoran saluton kaj deziras al vi plej fruktoriĉan laboron! (pli da sukceso kaj prospero en via laboro!)

6.Okaze de la venonta jaro 1988, mi sendas al vi kaj ĉiuj viaj asocianoj novjarajn bondezirojn: progreson kaj feliĉon!

7.Dezirante al vi feliĉan novjaron kaj bonsanon!

8.Dezirante ke vi kaj viaj familianoj havu feliĉan novjaran tagon!

9.Mi deziras, ke la nova jaro 1988 alportu al vi feliĉon kaj prosperon!

10.       Feliĉan novjaron kaj bonan sanon al vi kaj via familianoj!

11.       Bondezirojn por la novajaro 1988!

12.       Je la Nova Jaro 1988, mi gratulas ĉiujn amikojn!

13.       Feliĉan novjaron al vi kaj via familio!

14.       Bondezirojn por la nova jaro 1988, ĉio estu plej bona kaj prospera ( ĉio iru plej bone)!

15.       Fruktdona nova jaro 1988 por ( al) vi! Bonan sanon al viaj familianoj!

16.       Mi deziras al vi ĉiun bonon en ( por) la jaro fino kaj la venonta jaro, restu sana kun via familio!

17.       Kunlaboru por antaŭenigi la amikecon de la ĉina kaj japana popoloj kaj plifortigi la pacajn interrilatojn inter niaj du najbarlandoj!

18.       Ĝojan Printempan festoon! Feliĉan Novjaron!

19.       Bondezirojn por la printempan festoon 1988: fartu bone kaj ĉiuj viaj laboroj kuru bonorde kaj prospere.

20.       Okaze de la ĝoja printempa festo, mi deziras al vi sanon, feliĉon kaj ĉion bonan. ( mi esperas, ke ĉio iros laŭ via deziro!)

21.       Kun koraj salutoj kaj ĉiuj bondeziroj al la nova jaro. (z)

22.       Mi sendas varmegan bondeziron por paco kaj la prospera nova jaro 1988!

23.       .Mi sendas al vi miajn plej bonajn dezirojn: Restu al vi ĉiamaj kaj feliĉo! Prosperon al vi ĉiuj!

24.       Ĉiuj benoj pluvu sur vin!

25.       Progreson en via lernado!

26.       Okaze de via naskiĝtago, akceptu miajn plej korajn bondezirojn!

27.       Jen mia donaco por la nova loĝejo!

28.       Vivu la brilanta amikeco inter niaj du popoloj! ( inter niaj du urboj!)

29.       Vivu longe kaj feliĉe!

30.       Fartu bone!

31.       Bbrilajn sukcesojn al vi ĉiuj en la laboro!

32.       Mi deziras al vi la bonan sukceson! (z)

33.       Mi havas la honoron gratuli vin pro la eksterordinara feliĉo! (z)

34.       Mi kore vin gratulas! (z)

35.       Dezirante, ke la venonta 1988, estu plej feliĉa kaj rikoltplena por vi!

36.       Ĝojplenan Zamenhof-feston kaj Feliĉan Novjaron por 1988!

37.       Bonan sanon al vi kaj viaj familianoj!

38.       Vivu, progresu, sed lerni ne ĉesu! (z)

39.       Eternan amikecon inter niaj du popoloj kaj pacon al la tuta mondo!

40.       Mi kore dankas vin pro via poŝtkarto kun bondeziroj por la Printempa Festo, kaj reciproke mi deziras al vi kaj via familio bonan sanon kaj feliĉan vivon dum la tuta kuranta jaro!

41.       Dezirante al vi sanon kaj (la) sukcesplenan novan jaron kaj salutante vin tre kore, ankaŭ nome de mia edzino

42.       Mi sendas al vi miajn sincerajn bondezirojn! (z)

43.       Mi deziras al vi sincere la plej bonan sukceson! (z)

44.       Al la baldaŭa komenciĝonta nova jaro, mi sendas al vi plej Koran gratulon!(z)

45.       Dankon por via sendaĵo al mia naskotago.(z)

46.       Koran dankon por via amika gratulo al la datreveno de mia naskiĝo. (z)

47.       Al la nova jaro 1893 mi gratulas ĉiujn amikojn! (z)

48.       Mi deziras al vi kaj viaj familio ĉiun bonon por la nova jaro!

49.       Ĉion bonan al vi, en la plej brila nova jaro 1991!

 

注:1、7、8、35、41这几句的后面必须接写   之类的下款并签名,理由同九问候与慰问。

 

十五、附:识别照片人物位置的写法

1.La dua de maldekstre.(左起第二人)

2.La meza en la fronto(前列中间)

3.La dua de maldekstre malantaŭe.

4.La maldekstre en la fronto.

5.La dua de dekstre en la fronto.

6.La tria de maldekstre en la dua vico.

7.De maldekstre en la posta vico.(从后列左起)

8.De dekstre la tria estas s-ano xxx.

9.Sidas ĉe la dekstra fino de la dua vico.

10.              Sidante kun valizo.

11.              Meze kun okulvitroj.

12.              S-ano xxx ( la dekstra, dekstre), (la meza, meze)

13.              Tiuj ĉi du homoj, kiuj sidas fronte, estas miaj gefratoj.

14.              Mi sidas fronte kaj li staras en la centro.             

                                                   返回目录