世界语学习
 Lernado de Esperanto

 
  
  
世界语教学动态
              

 Wit van Ganswiik-Vtasblom:

    Instrui Esperanton Pere de Interreto

Tion mi faras jam dum kelkaj jaroj kaj oni petis min rakonti ion pri miaj spertoj en IPR. Eble iu el vi iom miras pri la fakto ke mi je mia aĝo (pli ol 70-jara) havas interretpaĝon kun la ebleco instrui Esperanton per ĝi. Mi klarigos kiel mi jam longe okupas mim pri komputiloj.

Mia edzo estis programisto dum la lastaj dek jaroj de lia laborperiodo kaj nia filo tre interesiĝis pri informatiko. Kiam la ebleco ekestis studi tiun fakon en la teknika universitato, li tuj ŝanĝis sian studdirekton por iĝi informatika inĝeniero. Eble vi povas imagi pri kiu temo mia edzo kaj li diskutis kiam ili estis kune. Kaj mi? Mi tute ne sciis ion pri tiu temo, do estis fakte nur unu ebleco por kundiskuti, nome, mem sekvi kurson. Kaj tion mi faris. En tiu tempo antaŭ multe pli ol 10 jaroj estis la nura ebleco mem fari programojn. Mi uzis por tio tre simplan komputilon kun sonbendo kaj la lingvon Basic.

Poste venis la ebleco lerni la programojn Word Perfect, D-base, Lotus 1- 2-3 k.t.p. Neniam mi sekvis kursojn kun tiom da plezuro! Duope ni sidis antaŭ komputilo, juna virino kaj mi kaj ĉio kio povas iri nebone, okazis ĉe ni. La teksto estis for, la kalkulado ne funkciis. Ni mem kompreneble kulpis pri tio, sed tamen la ĥaoso, kiun ni kaŭzis, estis motivo por ni ege ridi kaj tion ni faris multfoje. Hejme venis intertempe alia komputilo por havi la eblecon ekzerci la lernotajn taskojn.

Kiam mi iĝis 65-jara, mi ricevis de nia filo modemon, aparaton por ligi la komputilon al telefonlinio. Mi diris: “Verŝajne mi estas la sola patrino en Nederlando, kiu ricevas tian donacon je tiu aĝo” kaj mi demandis kion mi faru per ĝi? Ankoraŭ ne ekzistis interreto, almenaŭ ne por privataj personoj. Ja estis “bulletinboards” kaj mi rememoras, ke mi kelkfoje kontaktiĝis per ĝi kun esperantisto en Eindhoven, kiu estis pli sperta ol mi je tiu tereno. Mi tiam ne estis tiom kuraĝa kaj mi timis fari erarojn. Sed la tekniko evoluis kaj venis interreto. Ĝin mi povis uzi helpe de mia modemo.

La filo diris: “Panjo, vi nun mem havu hejmpaĝon” kaj li faris ĝin por mi. Hejmpaĝo kun privataj sciigoj sur interreto? La ideo fakte ne plaĉis al mi. Kion fari? Mi decidis meti la unuan lecionon de skriba E-kurso sur ĝin, pensante ke certe neniu trovos ĝin kaj se jes, verŝajne neniu emus sendi al mi la tradukojn. Sed, mi eraris. Jam post du semajnoj estis iu sinjoro, kiu volis sekvi la kurson.

Do mi estis devigata daŭre meti novan lecionon sur la paĝon, por ke li povu daŭrigi la studadon, ĝis la lasta, la 21-a leciono. Kiam li estis preta, mi sendis al li same kiel poste al aliaj per interreto memfaritan atestilon...

Intertempe ankaŭ aliaj komencis sekvi la kurson, venis petoj ŝanĝi kelkajn erojn por ke ĝi estu pli taŭga por memstudado. Do mi iom renovigis la aspekton kaj enhavon.

La partoprenantoj loĝas dise en Nederlando kaj en Belgio kaj loĝis eĉ kursanino en Usono. Ĉiuj havas principe nur kontakton kun mi kaj ne kun aliaj esperantistoj. Ŝajnis al mi pli bone, ke ili havu la senton aparteni al grupo kaj pro tio mi komencis listgrupon por miaj kursanoj, ekskursanoj kaj kelkaj interesiĝantoj. Tiuj kiuj estas sur la listo povas legi kion mi skribas pri gramatiko, kunvenoj k.t.p. sed ankaŭ ili mem povas sendi mesaĝon aŭ reagon je sciigo de alia partoprenanto. Sur tiu listo nun estas 110 nomoj. La plej multajn mi ne konas persone, kelkajn mi renkontis jam ie en Esperantio.

Pri kelkaj el ili mi volas ion rakonti al vi: Unu el la unuaj kursanoj estis J. Li partoprenis, ĉar li estas kantisto kaj intencis kanti krom en la nederlanda kaj la angla lingvoj en tria lingvo kaj li elektis por tio Esperanton. Jam post 15 lecionoj li provis traduki unu el siaj kantoj en Esperanton. Estas tre ĉarma kanto por la bebo, kiun lia edzino kaj li atendis post kelkaj monatoj. Entute li komponis 4 E-kantojn helpe de mi. Tiam li denove komencis studi kaj ne povis daŭrigi la lernadon de Esperanto.

M.estas juna virino, kiu pristudis rapide la tutan kurson kaj tuj post la fina leciono ŝi praktikis sian konon en Prago, kie ŝi ekhavis kontakton pere de Pasporta Servo. El Prago mi ricevis per retpoŝto, de al mi ne konataj esperantistoj komplimenton pro ŝia kono de Esperanto.

   E. estis 14-jara knabino, kiu nekredeble sed tamen vere, nur unu liberan semajnon uzis por trastudi ĉiujn 21 lecionojn. Per la listo por miaj kursanoj M. kontaktiĝis kun ŝi kaj tio rezultis en vizito de ili kune at la Malferma Tago de UEA en Roterdamo. E. skribis al mi pri tio: Kun M. mi estis en Roterdamo. Estis tre agrable tie. Iom strange aŭdi tiom da Esperanto ĉirkaŭ mi. Estis bone aŭdi la ĝustan prononcadon. Ni renkontis aliajn gejunulojn, anojn de NEJ. Mi nun havas ankoraŭ pli da emo daŭrigi la studadon de Esperanto. Antaŭ nelonge ŝi verkis kelkajn poemojn en Esperanto.

Ankaŭ la tiam 17-jara frato de E. entuziasmiĝis pri la lingvo kaj li petis mian permeson traduki la nederlandan kurson al la angla lingvo. Pro tio nun estas lernejo en Usono, kie instruistino instruas Esperanton al grupo da lernantoj per mia tradukita interretkurso.

   E. kaj ŝian fraton mi renkontis en Roterdamo dum alia Malferma Tago de UEA. Ĉar ili sciis kiam mia trajno alvenos, ili estis je la stacidomo por bonvenigi min, kvankam ni neniam antaŭe persone konatiĝis. Estis tre kortuŝe renkonti ilin tie. Ili nun estas aktivaj membroj de la Junulara Esperanto Klubo en Nederlando.

Kio estas la aĝo de la kursanoj? Ĝi estas tre varia. La plej juna kiu sendis la unuan lecionon kune kun ha patro estis 12-jara. La plej aĝan mi taksas ĉirkaŭ sepdek-jara. Estas viroj kaj vininoj, knaboj kaj knabinoj, studentoj kaj personoj kiuj ne plu studas.

Estas rimarkinde, ke meznombre la kursanoj ne faras multajn erarojn kaj kelkaj tre rapide progresas. K. ensendis la unuan tradukon al mi la 6-an de januaro 2002 kaj li finis la kurson jam la 4-an de februaro, daŭrigis la studadon per la E-lernolibro de Zondervan kaj Manders, kiun li finstudis inkluzive la ekzamentaskojn la 30-an de aprilo. Li iĝis membro de nia E-klubo en Groningen en kies ĉirkaŭaĵo li loĝas. Li jam prelegis kaj entuziasmigis sian fratinon lerni Esperanton.

Je mia peto sur la listo skribi al mi ion pri la motivoj por sekvi E-kurson, venis diversaj reagoj:

M. skribis: Scivolemo. Mi aŭdis pri Esperanto kiam mi estis 10-jara. Tiam jam la ideo allogis mim. Nun mi estas 27-jara kaj legis intervjuon pri Esperanto en loka gazeto kaj pro tio mi entuziasmiĝis denove kaj mi trovis vian kurson en interreto. La studo de Esperanto donis al mi: novajn geamikojn, mian veran amikon, agrablajn vojaĝojn al Italio, Francio, Ĉeĥio, Belgio kaj Germanio. Pli rapidan komprenon de aliaj lingvoj, semajnfinojn kun multe da muziko, dancoj, interesaj prelegoj kaj diskutoj pri diversaj temoj kaj pozitivan senton, ĉar mi scias novan lingvon kaj povas uzi ĝin.

S. skribis: Esperanto estis por mi fakte eraro, ĉar mi supozis, ke estis la hispana. Avantaĝo de Esperanto estas ke oni povas mondskale inter-komunikigi, ekzemple ankaŭ kun rusoj kaj ĉinoj.

M. skribis: Jam de mia juneco la lingvo-diverseco tiklas mian atenton. Esperanto montriĝas esti la plej vastiĝinta artefarita lingvo. Kiam mi trovis vian kurson, mi decidis sekvi ĝin. Eblas trastudi ĝin en tri monatoj, ĉu ne? Li bezonis malpli ol 2 monatojn!

A. skribis: Miaj motivoj estis: hazardo / mia karaktero / idealismo / fantazio/ plezuro kaj praktika avantaĝo, mi nome estas ĵurnalisto.

M. skribis: Iomete hazarde mi komencis, mi havis iom da libera tempo, sed lernante mi iĝis preskaŭ sklavo de ĉi tiu ludado kun lingvo! Esperanto iĝis por mi vere viva, kiam mi partoprenis en studsemajnfino en Bergen ĉe la maro. Tre speciala sperto, kiun mi povas rekomendi al ĉiuj komencantoj!

K. skribis: Onklo mia iam studis Esperanton. Tion mi rememoris, kiam mi vidis Esperanton sur interreto. Dum mi estas lernanta ĝin, mi opinias, ke ĝi similas streĉan libron; ĉiu paĝo provokas turni ĝin.

Aliaj skribis pli mallonge: enuo/ intereso en lingvoj/ mia edzino estas esperantistino/ la ricevo de malnova E-studlibro/ artikolo pri la iama malgranda ŝtato Moresnet, kie Esperanto fakte estis la oficiala lingvo.

Laste ankoraŭ du opiniojn rilate al la E-retkurso: F. skribis: Mi hodiaŭ finis la kurson kaj ĉar mi timas ke sen kontaktoj en Esperantio rapide forflugos mia kono mi tuj aliĝos al la Unuiĝo Esperanto Nederland.

Fine ankoraŭfoje K.: Ju pli longe mi okupas mim pri Esperanto, des pli multe kreskas la admiro pri ĉiaj aspektoj de la lingvo: mi admiras ha elegantan simplecon kaj belecon, same kiel la geniecon de la farinto. Apenaŭ kredebla estas la fakto, ke Esperanto estas artefarita lingvo!

 

Kiel funkcias la kurso?

Vi jam komprenis, ke oni povas trovi ĝin sur interreto. Sub ĉiu leciono estas traduktaskoj: Esperanto al la nederlanda kaj inverse. La tradukitajn frazojn la kursanoj sendas al mi per retpoŝto. Kiel eble plej rapide, kelkfoje jam post dek minutoj, certe ne daŭros pli longe ol tagnokto, mi resendas la korektitajn frazojn. La frazojn sen eraroj mi ne resendas kaj erarojn mi korektas sub la frazo kun aŭ sen komentario. Regule montriĝas ke ekestas ligo inter la kursano kaj mi, kvankam ni neniam vere renkontis unu la alian. Post nelonge mi elprovos alian sistemon, nome per memkorektado. Mi ege esperas ke mia laboro montriĝos fruktodona por la kursanoj kaj por la Esperanto-movado.

 

Superrigardo ekde novembro 1998:

168 personoj sendis la tradukojn de la unua leciono, lastjare pli ol en la komenco! 35 el ili atingis la finon de la kurso, 79 sendis nur la unuan aŭ la unuan plus la duan lecionojn, 54 pli aŭ malpli aktivas ankoraŭ. Inter aprilo 2000 kaj julio 2002 vizitis 7190 personoj mian E-paĝon.

 

 

维特·范·甘施威克·乌塔斯布龙:

通过英特网教授世界语

  我通过英特网教世界语已经有几年的功夫了。有人要我在《国际教育杂志》上来讲一讲我的经验。以我这样的年龄(70多岁),有自己的英特网主页,并通过它来教世界语,可能会给人带来一点惊异的感觉。下面我就讲一讲我多年来与计算机打交道的情况。

 

  我的丈夫过去几十年的工作就是计算机程序员,我的儿子对信息学也有很大的兴趣。 当在理工大学攻读信息学专业的机会来临,他就转而研习信息学,准备成为信息工程师。你们可能会去想象,当我儿子和丈夫聚在一起时,他们会去讨论什么样的题目。而我呢?我对那种题目完全一无所知,实际上,要与他们在一起讨论只有一种可能性,那就是自己也学习那方面的课程。 我这样做了。在十多年前的当时,仅有的可能性就是由自己来做程序。为此,我使用了一台带有磁带和Basic语言的十分简陋的计算机。

 

 


  后来有了学习编程序(Word Perfect, D-base, Lotus 1-2-3)的机会。我从来没有过如此大的热情来上这些课程!我和一个年轻的小姐两人共用一台计算机,一切不顺利的事情都发生在我们身上。离开了课本,什么计算呀全都不灵了。当然,一切都是我们的过错造成的。我们为此而大笑不已,也因此推动着我们一次又一次地干下去。回到家里,我会在家里的计算机上练习我要学习的功课。

 

 

  在我65生日的那天,我儿子送来了“猫”(调职解调器),把计算机连接到电话线上。我说,“可能在荷兰我是唯一一位在65岁时收到这种礼物的母亲。”我当即询问了“猫”的用处。当时还没有互联网,至少私人还无法使用到。那时有“公告板”,我还记得,我曾经几次与一个在埃因霍温的世界语者联系过,他在这方面的经验比我强得多。我当时胆子不够大,老怕弄出岔子来。不过,技术在发展,很快就有了英特网。那时,我就可以用“猫”上英特网了。

 

 


 儿子对我说,“妈妈,你自己可以搞一个主页”。于是他帮我做了一个主页。一个在英特网上介绍自己个人情况的主页?其实,我当时并不喜欢这个想法。怎么办呢?我决定把世界语教程的第一课放上去。我想一定不会有人看到它,即便是看到,大概也不会有人愿意把译文寄给我。可是,我想错了。过了两个星期,有一位先生提出要学习世界语课程。

 

  为了让他能继续学习,我就得不断把新的课文放到主页上,直到最后一课——第21课。等他学完教程,我给他颁发了一张自制的证书,对后面的学员我也是这么做的。

   与此同时,又有其他的人加入了学习的行列,并且还有人要求将其中部分做些改动,这样可以有利于自学。于是,我重新对课程的结构和内容作出了新的编排。


  参加学习的人住得很分散,除了在荷兰和比利时的外,有一位女学员甚至来自美国。原则上,所有的学员都只与我联系,学员之间没有联系。我觉得,如果让他们有一种参加组织的感觉不是更好,于是,我为学员们、非学员们和兴趣者们编排出一个小组名单。 名单上的人可以阅读我写的有关语法、会议等方面的文章,在其他参与者的要求下,他们也可以发送信息或做出回应。现在,名单上已经有110人。大多数人我都不认识,仅有几个人是我在世界语的圈子中见过的。

 

 

  有几位我想向诸位介绍一下:J是最早来的几个学员之一,他参加学习的原因是,作为歌唱演员,他想用除了荷兰语和英语之外的第三种语言演唱歌曲,为此他选择了世界语。学完15课以后,他就试着要把一首歌翻译成世界语。是一首非常动人的歌,是献给他和他的妻子期盼了几个月的宝宝的。在我的帮助下,他一共写了四首世界语歌曲。那时他又重新开始学习世界语,但却未能继续下去。

 

 

  M是位年轻女性,她很快学完了整个教程。学完最后一课之后,她就去布拉格实践她所学到的知识,她是通过“护照服务社”联系的。我曾收到她从布拉格发来的电子邮件和那些我不认识的世界语者们对我的祝愿。

 

  E是个14岁的女孩,她仅仅利用了一个星期假期的时间就学完整个教程,看似不可能,却是真实的。M利用我提供的名单于她取得了联系,结果促成了她们一道去参加了在鹿特丹举行的国际世界语协会的“公开日”活动。E写信跟我说:我和M在鹿特丹,在这里太愉快了。听到我周围那么多人讲世界语,我感到有点怪。能听到世界语的正确的发音是一件好事。我见了几个荷兰青年世界语协会的会员。我现在更想把世界语继续学下去了。不久前,她还用世界语写了几首诗歌哩。

 

 


  E17岁的弟弟对世界语的热情也很高,他请我把用荷兰文写的教程翻译成英文。现在美国一所学校就是用我翻译的网上教程来给一群孩子们教世界语。

 

 

  在另一次国际世协的“公开日”我碰到E和她的弟弟。他们知道我的火车什么时候到,他们就到火车站来迎接我,尽管我们在这之前还并不认识。在那儿能碰见他们真令人愉快。他们现在已经是荷兰青年世界语俱乐部的积极分子了。

 


  学员们的年龄差别很大。年龄最小的只有12岁,他和他父亲一起把第一课给我寄来的。我估计年龄最大的是70岁。学员中有成年男女,有男女儿童,有在校学生,还有已经离开学校的人。

 

  值得注意的是,学员们一般不会犯很多错误,有些人的进步非常快。K在2002年1月6号给我寄来第一个疑问,2月4号就学完了整个教程,然后继续学习由ZondervanManders编写的世界语课本,4月30号以前就全部学完并做完了所有的练习。他成了在他住家附近的格罗林格世界语俱乐部的成员。他做过世界语讲座,也鼓励她的妹妹学习世界语。

 


  应我的要求在名单上要写出学习世界语教程的动机,我收到各种各样的反馈:

  M写道:好奇。我10岁就听说世界语,当时我就被吸引住了。我现在27岁,在当地刊物上读到一篇有关世界语的采访,热情再起,于是在网上找到学习教程。通过世界语学习,我找到了新的朋友和自己的男朋友,到意大利、法国、捷克、比利时、和德国畅游,对其他语言的了解更快,而且读过许多愉快的周末,听音乐、跳舞、参加各种论题的讲座。因为我通晓了一门新的语言,而且能使用它,我又培养起一种积极的情感。

 

 

  S写道:其实,世界语当时对我来讲是一种错误,因为我以为世界语就是西班牙语。世界语的优势在于人们可以进行世界规模的交流,例如也可以与俄国人和中国人交流。


  M写道:从青年时代开始,语言的多样性就引起了我的注意。世界语是一种用得很广泛的人造语。当我看到你的教程,我就决定开始学习。三个月时间就可以学完,是吗?我只用了不到两个月的时间!

 

  A写道:我的动机是:偶然/本人的性格/理想主义/幻想/愉悦和实用的优势,也就是说,我是一个新闻记者。

  M写道:我开始学习有点偶然,我有一点闲暇的时间,不过,一学起来,我差不多就成了这种语言游戏的奴隶!当我去海滨的博根参加周末学习时,我发现世界语真是活生生的了。我可以把自己特别的经历介绍给所有的初学者们!


  K写道:我的叔叔曾经学过世界语。我在网上一看到世界语,我就想起来。在学习的过程中,我认为世界语像一本绷得紧紧的书,翻开每一页都得费些劲儿。

  其他人写得比较简短:无聊/对语言的兴趣/我的妻子是世界语者/收到一本旧的世界语课本/读到一篇关于某个叫Moresnet的小国将世界语作为正式语言使用。


  最近,还有两种对世界与网上教程的看法:F写道:我今天学完了教程,因为怕久不与世界语环境接触,我学的知识很快就会丢掉,我很快就会加入荷兰世界语协会。

  最后,K再一次写道:我学世界语的时间越长,我就越是 对世界语的各个方面惊叹不已:语言的那种优雅、朴素、美感,就跟创造者的天才一样,让人惊叹。世界语是人造语言,这一事实几乎令人不敢相信!

 

教程如何进行?

  诚如各位所知,教程是放在英特网上的。每一课下面有翻译练习:是世界语和荷兰语对译的练习。学员通过电子邮件把译好的句子寄给我。我尽快寄回改过的句子,有几次10分钟就寄回了,一定不超过24小时。没有错误的句子不寄回,在句子下把错误改正,有时给评语,有时又不给评语。虽然我与学员从来没有见过面,我却同他们建立起了这种定时的联系。过不了多久,我会采用一种新的方法,就是有自己来批改。我十分希望我做的这些工作对学员们和对世界语运动都是有利的。

 

 

 

 


  1998年11月至今的概况:
 
有168人寄来第一课的翻译练习,去年比开始时寄来的练习更多!其中35人学完教程,79人只寄来第一课或前两课的练习,约54人至今还有活动。在2000年4月到2002年7月,又7190人次访问了我的世界语网页。

                 译自《国际教育杂志》(IPR)03/1

                                      返回目录