กก

   Mao Zifu

En agonio

en agonio reĝ' de senfundaĵo

ambicias eskapi el alta

mizero. neafermaniera

afekcio misagordigas.

metamorfozoj del reaperanto

agapas pro aparta ĝojo.

gastigemulo por akiri amikaron

kaŝi sian acidan humoron

devu. sed povus? afabla vorto

ĉu pli atingas ol forto, jes!?

ansera agresa tono

faras impreson akran sur saĝuloj:

ne abrupte traktu

anakronismojn; ne alkovistu.

sub la lumo foraĉeti

impulsojn por elaĉeti?

ho, malsataj la lokustoj.

              el La Kancerkliniko, n-ro 75, 07-1995 

กก

            Reen al Katalogo